รายละเอียดสัญญานายหน้าอสังหา สิ่งสำคัญที่ต้องชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น

           การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในทุกยุคทุกสมัย ก็มักจะทำผ่านนายหน้าอสังหาเพราะจะทำให้กระบวนการซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น การตกลงในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายที่อยู่อาศัยก็จะง่ายขึ้น และเมื่อผู้ขายมีความประสงค์ที่ให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เข้ามาช่วยดำเนินการขายบ้านหรือคอนโดมิเนียมให้ สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายก็คือสัญญานายหน้าหรือสัญญาตัวแทนอสังหา ซึ่งรายละเอียดที่จะระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความชัดเจนตั้งแต่ต้น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทั้งสองฝ่าย สัญญาตัวแทนฉบับนี้คืออะไร และมีอะไรบ้างที่ควรจะต้องระบุไว้ในสัญญาเพื่อความชัดเจน มาดูกันเลย

           ทำความรู้จักกับสัญญาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

          สัญญาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หรือ ที่หลายคนมักจะเรียกกันว่าสัญญานายหน้าอสังหา เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างฝ่ายที่มีความประสงค์จะขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น กับอีกฝ่ายที่เป็นนายหน้าอันมีหน้าที่นำอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายต้องการจะขายไปเสนอให้กับผู้ซื้อ ซึ่งสัญญาดังกล่าวนี้ จะเป็นสัญญาในลักษณะต่างตอบแทน ที่จะมีระบุเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ว่า แต่ละฝ่ายต้องทำอะไร เช่น ถ้าฝ่ายนายหน้าที่รับฝากขายบ้านนำบ้านไปขายให้กับผู้ซื้อได้ ผู้ที่ต้องการขายบ้านก็จะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับฝ่ายนายหน้าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ตามที่มีระบุไว้ในสัญญา เป็นต้น

 

           สัญญาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างที่ควรต้องระบุไว้

สำหรับรายละเอียดที่จะมีระบุไว้ในสัญญาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ โดยทั่วไปแล้วก็จะมีดังนี้

  • รายละเอียดการทำสัญญา: เป็นข้อความระบุไว้ตอนต้นของสัญญาว่า สัญญาฉบับนี้ ได้ทำขึ้นที่ไหน และทำขึ้นเมื่อใด
  • ส่วนของผู้ให้สัญญา: เป็นรายละเอียดของผู้ขาย มีชื่อ-นามสกุลใด มีที่อยู่ที่ไหน
  • ส่วนของตัวแทนอสังหา: เป็นรายละเอียดของนายหน้า หรือบริษัทรับฝากขายบ้านที่ดำเนินธุรกิจแบบนายหน้าอสังหา ว่าเป็นบริษัทอะไร ที่ตั้งบริษัทอยู่ตรงไหนหรือถ้าเป็นในนามบุคคลก็เป็นชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของนายหน้าคนนั้น ๆ
  • ส่วนของสินทรัพย์: เป็นส่วนรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะทำการขาย อย่างเช่นบ้านเลขที่ จำนวนชั้น ลักษณะของบ้านหรือห้องเป็นต้น
  • ส่วนของค่าตอบแทนนายหน้า: เป็นรายละเอียดของจำนวนเงินที่จะมอบให้นายหน้า เมื่อนายหน้าสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้ที่ฝากขายได้ รวมไปถึงยังบอกในรายละเอียดด้วยว่า รูปแบบและวิธีการจ่ายเงินค่านายหน้านี้จะจ่ายแบบไหนอย่างไร
  • ส่วนของระยะเวลาของสัญญา: เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการมีผลบังคับใช้ของสัญญา สัญญาเริ่มต้นเมื่อไหร่และจะสิ้นสุดเมื่อไหร่
  • ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ : หากมีเงื่อนไขอื่น ๆ อย่างกรณียกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนหน้านาย หรือ กรณีการทำผิดสัญญาก็จะระบุไว้ในส่วนนี้
  • ส่วนของการลงนาม: เป็นส่วนท้ายของเอกสารสัญญาเป็นช่องลงนามร่วมกันทั้งสองฝ่าย

            รายละเอียดเหล่านี้ ควรจะต้องมีการระบุไว้ในสัญญาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจน ซึ่งถ้าสัญญาฉบับนี้มีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น ก็จะทำให้ทั้งผู้ที่ต้องการฝากขายและนายหน้าอสังหานั้นเกิดความสบายใจ มั่นใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย อันจะช่วยทำให้การดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ปัญหา

   

โดย :เอ็กซ์ตร้าโฮมเรียลเอสเตท

www.extrahomerealestate.com